Projekt edukacyjny „Dzień Bezpieczeństwa”

 Projekt edukacyjny „Dzień Bezpieczeństwa” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu jednostki samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2022/2023

       Projekt jest skierowany do całej Społeczności SOSWNIS w Raciborzu tj. wychowanków
i uczniów, podopiecznych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pracowników, rodziców przebywający na terenie placówki w dniach realizacji oraz zaproszonych gości do udziału w poszczególnych modułach.

 
 Współrealizatorami projektu są:

Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach

Powiatowa Jednostka Straży Pożarnej w Raciborzu

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Cele projektu:

Cel operacyjny: Podniesienie stanu bezpieczeństwa w SOSWNIS w Raciborzu

Cele szczegółowe:

  • Wdrażanie dzieci i młodzieży do bezpiecznych zachowań podczas sytuacji zagrożenia pożarowego oraz innych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
  • Wdrażanie do budowania wartości własnego życia i zdrowia oraz wartości życia innych ludzi w tym przypomnienie Praw Dziecka i Osób z Niepełnosprawnościami.
  • Przypomnienie i utrwalenie pojęć związanych z bezpiecznymi zachowaniami w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych między innymi w czasie ferii świątecznych, letnich i zimowych.
  • Integracja służb mundurowych takich jak; Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna wokół budowania zachowań bezpiecznych i społecznie pożądanych wśród dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami w dostępny i zrozumiały sposób z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  • Podniesienie jakości praktyk postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez praktyczne realizowanie procedur alarmowych, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników, uczniów i wychowanków umiejętności rozpoznawania okoliczności zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Przypomnienie treści programu wychowawczo-profilaktycznego ściśle związanego
    z działaniami projektu.

      Projekt jest komplementarnym działaniem do wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej ujętych w poradniku „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów ”.

 

Działania realizowane w ramach programu będą obejmowały następujące obszary:

 

– alarm przeciw pożarowy,

– spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej – przypomnienie zasad właściwego zachowania w sytuacji zagrodzenia pożarowego, udzielania pierwszej pomocy,

– spotkanie z funkcjonariuszami Policji i omówienie zmian w kodeksie drogowym,

– spotkanie z funkcjonariuszami Policji na temat bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
i bezpiecznych zachowań społecznych szczególnie podczas dni wolnych od nauki,

– spotkanie z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka i omówienie praw dziecka i praw każdego człowieka oraz obowiązków wobec regulaminów i przepisów prawa,

– spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej w sprawie obronności i bezpiecznych postaw społecznych,

– apele, konkursy tematyczne, treści realizowane na lekcjach wychowawczych oraz gazetki obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa.

Materiał zdjęciowy na stronie KPP w Raciborzu: