STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W SPECJALNYM OŚRODKU

SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA NIESŁYSZĄCYCH SŁABOSŁYSZĄCYCH

im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

W RACIBORZU

(wersja skrócona)

Wstęp

         Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracownika naszej Placówki jest działanie dla dobra ucznia i w jego najlepszym interesie. Pracownik naszego Ośrodka traktuje każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik naszej Placówki realizuje te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych naszego Ośrodka oraz swoich kompetencji.

         Standardy Ochrony Małoletnich to cztery zasady, których przyjęcie sprawia, że dana

instytucja jest bezpieczna dla dzieci:

I Polityka

II Personel

III Procedury

IV Monitoring

Objaśnienie terminów

Na użytek niniejszych Standardów:

 1. Dyrektor Ośrodka – osoba zarządzająca Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
 2. Informatyk – osoba zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących na stanowisku Informatyka.
 3. Małoletni – uczeń pobierający naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących, w tym wychowanek przypisany do grup wychowawczych, w wieku do ukończenia 16 lat.
 4. Nauczyciel – osoba zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących na stanowisku pedagogicznym, w tym: nauczyciel, wychowawca oddziału (klasy), wychowawca grup wychowawczych, wychowawca świetlic szkolnych, pedagog, psycholog, nauczyciel specjalista.
 5. Opiekun faktyczny – osoba sprawująca bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad wychowankiem, w momencie jego pobytu w grupie wychowawczej – zamieszkania w Ośrodku.
 6. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich – wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów.
 7. Pomoc nauczyciela – osoba zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących na stanowisku niepedagogicznym, która pełni czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do ucznia, które zlecane są przez nauczyciela.
 8. Pracownicy Ośrodka – osoby zatrudnione w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, na stanowiskach pedagogicznych i niepedagogicznych.
 9. Przedstawiciel ustawowy – opiekun posiadający pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny (osoba reprezentującą dziecko, ustanowiona przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją).
 10. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 11. Rodzic – rodzic ucznia lub jego przedstawiciel ustawowy.
 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, zwany dalej Ośrodkiem – szkoły i grupy wychowawcze wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu, przy ulicy Karola Miarki 4.
 13. Standardy – niniejszy dokument regulujący Standardy Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
 14. Uczeń – osoba pobierająca naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących, w tym wychowanek przypisany do grup wychowawczych.
 15. Wychowawca – wychowawca oddziału (klasy), wychowawca grup wychowawczych, wychowawca świetlic szkolnych
 16. Zgoda rodzica oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy ich poinformować, aby sprawę rozstrzygnął sąd rodzinny.

ROZDZIAŁ I

Standard I POLITYKA

 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
  w Raciborzu został stworzony dokument, który zawiera jasne wytyczne, jak przeciwdziałać naruszeniu praw dziecka i ucznia, jak tworzyć środowisko bezpieczne małoletnim i jakie kroki podjąć w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa.
 2. Ze Standardami zostali zapoznani wszyscy pracownicy Ośrodka, rodzice oraz uczniowie.
 3. Standardy Ochrony Małoletnich są dostępne dla pracowników, rodziców oraz uczniów
  w wersji papierowej (m.in. w sekretariacie Ośrodka) oraz na stronie www.oswnis.pl

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 1. Uwiecznienie wizerunku dziecka może być przeprowadzone wyłącznie za zgodą rodzica.
 2. Zgoda rodzica wyrażana jest pisemnie i dotyczy dwóch materii:
 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku,
 4. zgody na publikację wizerunku.
 5. W Ośrodku obowiązuje zakaz rejestracji wizerunku dzieci przez nauczycieli przy wykorzystaniu prywatnego sprzętu fotograficznego lub telefonów komórkowych,
  w związku z realizacją obowiązków służbowych.
 6. Ośrodek prowadzi kampanię informacyjną kierowaną do dzieci w związku z wzajemnym uwiecznianiem wizerunku przez dzieci. Kampania ta porusza dobre praktyki związane
  z poszanowaniem prywatności i innych dóbr osobistych dziecka, między innymi:
  1. przed zrobieniem zdjęcia zapytaj koleżankę / kolegę czy możesz to zrobić,
  2. nie rób zdjęcia koleżance / koledze w sytuacji, gdy zdjęcie to może jej / jemu sprawić przykrość,
  3. nie rób zdjęcia koleżance / koledze w sytuacji, gdy zdjęcie to może ją / go skompromitować lub w jakikolwiek sposób dyskryminować,
  4. przed opublikowaniem zdjęcia koleżanki / kolegi w Internecie, zapytaj ją / go czy się na to zgadza,
  5. przed opublikowaniem zdjęcia w Internecie, zastanów się czy nie sprawi Ci to
   w przyszłości jakichkolwiek trudności lub przykrości,
  6. pamiętaj, że zdjęcie opublikowane przez ciebie w Internecie może pozostać tam na zawsze.

Zasady dostępu do sieci internetowej

 1. W celu uzyskania dostępu do wewnątrzszkolnej sieci komputerowej z wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego dziecka, rodzic / opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do złożenia wniosku adresowanego do pracownika zatrudnionego
  w Ośrodku na stanowisku Informatyka. Wzór wniosku regulują odrębne przepisy wewnętrzne.
 2. Dzieci korzystające z udostępnionego przez Ośrodek Internetu zobowiązane są do:
  1. korzystania z Internetu w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem prawa do prywatności i godności innych osób,
  2. niewykorzystywania Internetu do pomawiania lub krzywdzenia innych osób,
  3. niepublikowania komentarzy, zdjęć lub innych materiałów, które mogą powodować przykrość lub godzić w dobre imię innych osób,
  4. niepodejmowania prób nawiązania kontaktów z nieznanymi, dorosłymi osobami,
  5. niewykorzystywania Internetu do czynów prawnie zabronionych, w tym przestępczych,
  6. niewykorzystywania Internetu do nielegalnego pobierania treści prawnie chronionych,
  7. niepodejmowania prób uzyskania dostępu do treści nieodpowiednich dla ich wieku, np. treści związanych narkotykami, alkoholem lub innymi środkami odurzającymi, treści pornograficznych, itp.

ROZDZIAŁ II

Standard II PERSONEL

 1. Pracownicy Ośrodka posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia uczniów.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Ośrodka podejmują rozmowę
  z rodzicami przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich również do szukania pomocy dla siebie.
 3. Pracownicy Ośrodka monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

Zasady ogólne w relacjach między pracownikami Ośrodka a małoletnimi

 1. Podczas kontaktu i rozmowy pracownik Ośrodka traktuje ucznia z szacunkiem, nie zawstydza, nie zastrasza, nie obraża i nie lekceważy.
 2. W trakcie wystąpienia sytuacji trudnej dla ucznia nauczyciel rozmawia z podopiecznymi na osobności, nie angażuje w rozmowę innych uczniów, jeśli nie ma takiej potrzeby.
 3. Pracownicy Ośrodka pamiętają o właściwej postawie i zachowaniu podczas rozmów
  z małoletnim. Nie podnoszą głosu, nie oskarżają, nie stosują przemocy psychicznej czy fizycznej. Używają języka pozbawionego ocen, etykiet, określeń stereotypowych, wulgarnych słów, gestów i żartów, obraźliwych uwag.
 4. Pracownicy Ośrodka przestrzegają prywatności uczniów, jeśli ze względów bezpieczeństwa trzeba odstąpić od tej zasady, uczeń jest o tym poinformowany.
 5. Każdorazowo w sytuacji trudnej dla ucznia nauczyciel wyjaśnia swój sposób postępowania
  i konieczność podjęcia działań.

Zachowania niedozwolone wobec uczniów i wychowanków

 1. Pracownicy Ośrodka w kontakcie z uczniami nie mogą:
 2. zawstydzać, lekceważyć, upokarzać, ośmieszać i obrażać;
 3. krzyczeć, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);
 4. ujawniać drażliwych informacji na temat swoich podopiecznych osobom do tego nieuprawnionym;
 5. naruszać nietykalności cielesnej ucznia (poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2 „zachowania dozwolone”);
 6. stosować żadnej formy przemocy fizycznej wobec uczniów (np. wyrywanie rzeczy, bicie, popychanie);
 7. wykorzystywać wobec ucznia relacji władzy lub przewagi fizycznej;
 8. nawiązywać jakichkolwiek relacji intymnych/seksualnych z uczniami;
 9. utrwalać i rozpowszechniać wizerunku uczniów bez ich zgody;
 10. proponować uczniom alkoholu, tytoniu czy innych używek;
 11. zachowywać się niestosownie w obecności uczniów (zachowania niestosowne to m.in.: używanie obraźliwych słów, gestów, znaków migowych, wulgarnych żartów, niestosownych uwag, gróźb, zastraszania, wymuszania).

Zachowania dozwolone wobec uczniów

 1. Nauczyciel może kontrolować łazienki i toalety ze względu na problemy zdrowotne uczniów lub względy bezpieczeństwa podopiecznych.
 2. Ze względu na specyfikę niepełnosprawności uczniów dopuszcza się możliwość dotyku fizycznego w razie potrzeby – zainicjowania rozmowy, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia, realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i interwencyjnych.
 3. Dopuszczalne jest komunikowanie się z uczniami poprzez e-dziennik, służbową pocztę
  e-mailową, Teamsa jeżeli dotyczy to kontaktów w celu: przekazywania/wymiany informacji dotyczących spraw wychowawczych i dydaktycznych związanych z działalnością Ośrodka, klasy, grupy, zapewnieniem bezpieczeństwa podopiecznym i organizacją pracy
  z uczniami.

Zasady dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

Zasady ogólne:

 1. Uczniowie traktują się z szacunkiem, z poszanowaniem swoich przekonań …., religijnych, orientacji seksualnej, zwracają uwagę na swoje potrzeby.
 2. Nie dyskryminują kolegów i koleżanek ze względu na ich niepełnosprawność, odmienne funkcjonowanie, inny sposób komunikacji, specjalne potrzeby edukacyjne.
 3. W kontaktach nie lekceważą, nie ośmieszają i nie obgadują się wzajemnie.
 4. Nie stosują we wzajemnych kontaktach przemocy i zachowań, które są nieakceptowane społecznie:
 5. narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
 6. bicie, szarpanie, popychanie lub inna przemoc fizyczna,
 7. zmuszanie do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym,
 8. wyzywanie, ośmieszanie, plotkowanie, zastraszanie, zawstydzanie,
 9. mowa nienawiści
 10. pożyczanie i nieoddawanie rzeczy lub pieniędzy
 11. niszczenie mienia
 12. namawianie do picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek,
 13. nakłanianie do kradzieży
 14. szantażowanie,
 15. izolowanie i wykluczanie z grupy,
 16. wszelkie formy cyberprzemocy: nagrywanie, filmowanie bez zgody oraz publikowanie
  w mediach społecznościowych, naruszanie dobrego imienia małoletniego
  z wykorzystaniem jego wizerunku w sieci, obraźliwe komentarze, podszywanie się za małoletniego, hejtowanie.
 17. Uczniowie znają obowiązujące w Ośrodku procedury bezpieczeństwa, wiedzą, jak zachować się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów.

ROZDZIAŁ III

Standard III PROCEDURY

 

Każdy uczeń doświadczający lub posiadający informacje o wystąpieniu przemocy powinien zgłosić to nauczycielowi lub osobom bezpośrednio udzielającym wsparcia
i podejmującym dalsze działania, którymi są pedagodzy i psychologowie szkolni.

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia ucznia przez osobę ze środowiska rodzinnego

 • w przypadku uzyskania przez nauczyciela, pracownika Ośrodka informacji, że wobec małoletniego ucznia wystąpiła przemoc w rodzinie (uzasadnione podejrzenie
  o krzywdzenie) pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej
  i przekazania tej informacji do pedagoga, psychologa lub dyrektora Ośrodka;
 • dalsze działania podejmowane są zgodnie z zapisem w Standardach (wersja podstawowa).

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez ucznia
w Ośrodku

 • podejrzenie stosowania przemocy wobec małoletniego przez innych uczniów, zgłaszane jest do wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa lub dyrektora Ośrodka;
 • pedagog, psycholog wraz z wychowawcą przeprowadzają rozmowę z osobą poszkodowaną oraz z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy;
 • dalsze działania podejmowane są zgodnie z zapisem w Standardach (wersja podstawowa).

Procedura interwencji w sytuacji przemocy wobec małoletniego przez pracownika Ośrodka

 • każde podejrzenie o stosowanie przemocy wobec ucznia przez pracownika Ośrodka zgłaszane jest dyrektorowi Ośrodka;
 • dyrektor zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem podejrzanym o stosowanie przemocy wobec małoletniego;
 • dalsze działania podejmowane są zgodnie z zapisem w Standardach (wersja podstawowa).

ROZDZIAŁ IV

Standard IV MONITORING

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu Standardy Ochrony Małoletnich są monitorowane i weryfikowane pod względem zgodności podejmowanych działań z przyjętą polityką ochrony. Raz na dwa lata następuje ocena i aktualizacja obowiązujących Standardów.