OŚRODEK

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH
W RACIBORZU

im. Marii Grzegorzewskiej

Placówka, jako jedyna w regionie, kompleksowo kształci dzieci i młodzież z wadami słuchu i mowy.

Ośrodek powstał w 1836 roku z inicjatywy dr Karla Kuh. Wśród zaproszonych gości są potomkowie Założyciela, dr Hans-Jörg Keim i dr Manfred Keim, przedstawiciele MEN, organu prowadzącego, kuratorium oświaty, władze miasta i powiatu, przedstawiciele kurii opolskiej, wybitne postaci świata nauki, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z terenu raciborszczyzny i całej Polski oraz specjaliści z zakresu medycyny i audiologii, a także osoby i instytucje, na co dzień wspierające SOSWNiS.

Mimo wielu zawirowań historycznych, zmian ustrojowych, trudności ekonomicznych, placówka nadal prężnie funkcjonuje realizując pierwotnie założone cele.

Obecnie przy Ośrodku funkcjonują: punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna, grupy wychowawcze oraz świetlice szkolne. Wychowankowie uczą się w kilkuosobowych klasach. Dodatkowo objęci są; wychowaniem słuchowym, zajęciami: rewalidacji mowy i słuchu, logopedycznymi, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęciami związanymi z zainteresowaniami dzieci i młodzieży.