REKRUTACJA

Dokumenty naborowe:

Po kliknięciu linku otworzy się dokument

Kierunki kształcenia w naszej placówce:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Szkoła Podstawowa Specjalna 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 kształci w zawodzie:

 • stolarz
 • kucharz
 • fotograf
 • magazynier – logistyk
 • pracownik obsługi hotelowej

Dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim:

 • pracownik pomocniczy stolarza
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy kucharza

Technikum Specjalne Nr 5 kształci w zawodzie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik fotografii i multimediów
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalna kształci na kierunkach:

 • florysta
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun osoby starszej
 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • opiekunka dziecięca

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Kto może być wychowankiem i uczniem Specjalnego Ośrodka dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu?

Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, która posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (specjalistycznego) wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną:

 • SOSWNIS stara się dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów, jednak wiodącą niepełnosprawnością we wszystkich typach szkół jest niepełnosprawność słuchu.
 • do Szkoły Podstawowej przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością słuchu (niesłyszący, słabo słyszący) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna jest niepełnosprawnością słuchu
 • do Technikum przyjmujemy uczniów niepełnosprawnością słuchu (niesłyszący, słabo słyszący) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna jest niepełnosprawnością słuchu, za wyjątkiem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • do Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością słuchu (niesłyszący, słabo słyszący) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna jest niepełnosprawnością słuchu, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • do Szkoły Policealnej przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością słuchu (niesłyszący, słabo słyszący) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna jest niepełnosprawnością słuchu. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie średnie.

2. Czy Ośrodek prowadzi nabór elektroniczny?

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką, która prowadzi nabór uczniów przez cały rok szkolny. Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkół, listownie lub e-mailem na adres rekrutacja@soswnis.pl

3. Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby uczeń został przyjęty do szkoły Ośrodka?

 • podstawą do przyjęcia dziecka jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez starostę powiatu w miejscu zamieszkania kandydata
 • wykaz niezbędnych dokumentów oraz instrukcja ich wypełniania znajduje się na stronie Ośrodka: https://oswnis.pl/rekrutacja/
 • wszelkie informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkół Ośrodka lub telefonicznie pod nr 32 415 24 57, 32 415 30 01, 32 415 22 55

4. Jaki jest termin składania dokumentów?

 • w naszym Ośrodku prowadzony jest nabór całoroczny. Klasy tworzymy na podstawie dokumentów kandydatów do 20 sierpnia. Złożenie dokumentów w tym terminie jest niezbędne, aby utworzyć i uruchomić kierunki kształcenia. Po rozpoczęciu roku szkolnego przyjmujemy uczniów i wprowadzamy zmiany organizacyjne w już utworzonych klasach.
 • kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub uczniowie, którzy przechodzą z innych szkół powinni dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły lub klasy niezwłocznie po jego otrzymaniu
 • w związku z procedurą wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowań do naszej placówki, rodzic/uczeń pełnoletni powinien uwzględnić termin oczekiwania na te dokumenty.

5. Kto może zamieszkać w internacie i jakie są koszty pobytu?

 • do grup wychowawczych przyjmowani są uczniowie zamieszkujący poza terenem miasta Raciborza oraz uczniowie, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły
 • pobyt w grupach wychowawczych jest bezpłatny. 

6. Czy kandydat do szkoły ponadpodstawowej na pewno dostanie się na wybrany kierunek kształcenia?

 • kierunki kształcenia dostosowane są do niepełnosprawności przyszłych uczniów. Każdy uczeń powinien mieć zgodę lekarza Medycyny Pracy do wykonywania pracy w wybranym zawodzie
 • ilość uczniów w oddziałach zależna jest od rodzaju niepełnosprawności dzieci, dlatego może się zdarzyć, że na konkretny kierunek nie ma już wolnych miejsc. Proponujemy wybrać drugi alternatywny kierunek kształceniastaramy się jednak zaspakajać potrzeby naszych przyszłych uczniów.

7. Czy kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia musi załatwić sobie praktykę?

 • praktyczna nauka zawodu uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia jest organizowana przez Ośrodek w naszych warsztatach i pracowniach.

8. Czy w szkole jest obowiązkowe nauczanie języka migowego? Co jeśli moje dziecko nie potrafi migać?

 • język migowy jest organizowany dla uczniów szkół Ośrodka w ramach rewalidacji. Jeżeli dziecko nie potrzebuje tej formy komunikacji wówczas uczestniczy w innych zajęciach rewalidacyjnych.

9. Z pomocy, jakich specjalistów może korzystać moje dziecko?

 • w naszym Ośrodku pracują nauczyciele specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, trenerzy języka migowego, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni; specjaliści w zakresie surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, specjaliści do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuci SI -Integracji Sensorycznej, specjaliści terapii Biofeedback, terapeuci Metody Johansen IAS.

10. Czy w szkole jest stołówka?

 • Nasi wychowankowie (dzieci, które przebywają w grupach wychowawczych) korzystają z całodziennego wyżywienia, natomiast pozostali uczniowie, którzy nie przebywają w grupach wychowawczych mogą korzystać z obiadów.