Bezpieczna i przyjazna szkoła

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

Rządowy program na lata 2014-2020 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także działań podjętych w 2013, roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2013 roku po rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podsumowania działań w ramach kierunku polityki oświatowej państwa w 2013 roku pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych i priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły uchwaliła Dezyderat nr 8 do Rady Ministrów w sprawie kontynuacji w latach 2014-2020 rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2008-2013.

28 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Program stanowi narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym i wojewódzkim działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach. Model osiągania efektów w postaci poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa został oparty na  założeniach psychologii pozytywnej i pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły lub placówki i jej społeczności.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przy konstruowaniu Programu uwzględniło wnioski płynące z badań: ESPAD, HBSC, UNICEF, WHO1  nad zachowaniami problemowymi i ryzykownymi dzieci i młodzieży w obszarach: agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy, używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zaburzeń zdrowia psychicznego, zachowań żywieniowych i zaburzeń odżywiania oraz aktywności fizycznej, jak również zalecenia Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych.


1 Sierosławski, J. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego zrealizowanego w 2011 r. w ramach europejskiego programu badań ankietowych w szkołach (ESPAD), Mazur, J. red. (2011) Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej. Raport z badań HBSC 2010. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, TNS Polska dla WHO, grudzień 2013 r.

Cele programu

Cel główny:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe:

1.    Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki
2.    Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
3.    Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Prezentacja_bezpieczna_i_przyjazna_szkola – pobierz plik