RODO

Dane osobowe

 

Klauzula informacyjna w związku z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ulicy Karola Miarki 4 (zwanym dalej Ośrodkiem).

Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka – Agata Tańska, e-mail: dyrektor@soswnis.pl, tel.: 32 415 30 01 lub 32 415 22 55.

 

Kto jest inspektorem ochrony danych i jak się z nim skontaktować?

 

Inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Tomasz Nawrocki, z którym możesz się skontaktować
w sprawach dotyczących przetwarzania przez Ośrodek Twoich danych osobowych.

 

Z inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować pisząc na adres pocztowy siedziby Ośrodka (najlepiej z dopiskiem Inspektor ochrony danych) lub wysyłając maila na adres iod@soswnis.pl.

 

W jakim celu Ośrodek przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane przetwarzane są w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Ośrodka
oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Ośrodek.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ:

 • wykonujemy obowiązki prawne ( 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO),
 • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na innej podstawie, o czym Ośrodek poinformuje zainteresowaną stronę.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w szczególności:

 • organom administracji publicznej – podstawą przekazania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa,
 • dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
 • podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i serwisowe na rzecz Ośrodka.

 

Przez jaki czas będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe Ośrodek będzie przechowywał przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz szczegółowych przepisów dotyczących załatwiania Twoich spraw.

 

Jakie przysługują Ci prawa?

 

Posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • żądania usunięcia swoich danych – w sytuacji, gdy dane nie będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa uniemożliwiających usunięcie danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest
  6 ust. 1 lit. e RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu realizacji przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy, czy zawarcia umowy.

 

Czy przetwarzanie Twoich danych podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

 

Przetwarzane przez Ośrodek dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje uzupełniające w związku z przetwarzaniem danych:

1. Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – informacje uzupełniające

2. Kształcenie i organizacja pobytu w Ośrodku – informacje uzupełniające

3. Ubieganie się o zatrudnienie w Ośrodku – informacje uzupełniające

4. Zatrudnienie w Ośrodku – informacje uzupełniające

5. Korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – informacje uzupełniające

7. Zamówienia publiczne oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych – informacje uzupełniające

8. Praktyki i staże w Ośrodki – informacje uzupełniające

9. Rozpowszechnianie wizerunku i innych danych – informacje uzupełniające

10. Prowadzenie korespondencji – informacje uzupełniające

11. Monitoring wizyjny – informacje uzupełniające

12. Profil społecznościowy na Facebooku – strona facebook.com_soswnisrac