Skrzynka anonimowa

Formuła funkcjonowania anonimowej skrzynki na sygnały SOSWNiS.

 1. Anonimowa skrzynka na sygnały to formuła umożliwiająca rodzicom
  i uczniom sygnalizowanie zagrożeń, nieprawidłowości- potencjalnych niebezpieczeństw, potrzeb w zakresie profilaktyki, przekazywanie wniosków, uwag, pomysłów związanych z problematyką funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach.
 2. Formuła anonimowej skrzynki nie stanowi narzędzia do składania skarg i zażaleń.
 3. Anonimowa skrzynka na sygnały znajdować się będzie w miejscu łatwo dostępnym dla rodziców /opiekunów prawnych/ wychowawców / uczniów.
 4. Codziennie nastąpi otwarcie skrzynki przez dwuosobową komisję
  w składzie: pedagog szkolny i jeden z członków grona pedagogicznego SOSWNiS, celem zapoznania się z jej zawartością. 
 5. Treść sygnałów będzie spisana w rejestrze anonimowej skrzynki,
  a zawartość skrzynki zostanie zarchiwizowana na okres jednego roku szkolnego.
 6. Z treścią sygnałów zostaje zapoznany Dyrektor lub Wicedyrektor Ośrodka.
 7. Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor podejmuje decyzje przy udziale komisji ds. anonimowej skrzynki, czy zapoznać grono pedagogiczne z treścią sygnałów.
 8. Rozwiązywaniem zasygnalizowanych problemów na bieżąco zajmuje się zespół interwencyjny w składzie: pedagog szkolny, wychowawca klasy, inny przedstawiciel grona pedagogicznego, podejmujący stosowne działania.
 9. Rada pedagogiczna na wniosek zespołu interwencyjnego wspólnie podejmuje decyzje, w jaki sposób ustosunkować się do danego sygnału, wniosku rodzica/opiekuna prawnego/ucznia/ wychowanka.
 10. Rada pedagogiczna ma możliwość wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, regulaminach itp. zgodnie z sygnałem rodziców/ opiekunów prawnych