Zjazd absolwentów – 180 lecie Ośrodka

Materiał zewnętrzny z mediów:

W dniu 21 października 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu obchodził 180 – lecie istnienia.

Placówka, jako jedyna w regionie, kompleksowo kształci dzieci i młodzież z wadami słuchu i mowy.

Ośrodek powstał w 1836 roku z inicjatywy dr Karla Kuh. Wśród zaproszonych gości są potomkowie Założyciela, dr Hans-Jörg Keim i dr Manfred Keim, przedstawiciele MEN, organu prowadzącego, kuratorium oświaty, władze miasta i powiatu, przedstawiciele kurii opolskiej, wybitne postaci świata nauki, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z terenu raciborszczyzny i całej Polski oraz specjaliści z zakresu medycyny i audiologii, a także osoby i instytucje, na co dzień wspierające SOSWNiS.

Mimo wielu zawirowań historycznych, zmian ustrojowych, trudności ekonomicznych, placówka nadal prężnie funkcjonuje realizując pierwotnie założone cele.

Obecnie przy Ośrodku funkcjonują: punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna oraz grupy wychowawcze. Wychowankowie uczą się w kilkuosobowych klasach. Dodatkowo objęci są; wychowaniem słuchowym, zajęciami: rewalidacji mowy i słuchu, logopedycznymi, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęciami związanymi z zainteresowaniami dzieci i młodzieży.

Z okazji jubileuszu szkoła zaprezentuje swoją działalność i osiągnięcia na scenie RCK przy ulicy Chopina 21. Serdecznie zapraszamy na obchody naszej uroczystości.

Całość obchodów Placówka organizuje we współpracy z Radą Rodziców i działającym na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszeniem Promyczek Nadziei

 

Dnia 21.10.2016 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących obchodził 180-lecie swojego istnienia.

Uroczyste obchody tego wyjątkowego dnia rozpoczęły się już o wczesnych godzinach porannych, kiedy społeczność Ośrodka w akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowała spod głównej bramy budynku Szkoły Podstawowej, do Kościoła Farnego w Raciborzu, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej.

Z kościoła wszyscy uczestnicy jubileuszu przeszli do sali scenicznej RCK, gdzie młodzież zaprezentowała program artystyczny składający się z pantomimy, tańca, występów teatralnych oraz popisów muzycznych.

W drugiej części gali odbyła się konferencja p.t. „Wychowanie do wartości” na której zaproszeni goście wygłosili przemówienia przed zgromadzoną publicznością. Zostały również zaprezentowane materiały filmowe ukazujące dorobek aktualnych wychowanków oraz absolwentów Ośrodka.

Organizatorzy obchodów 180lecia SOSWNiS serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za poświęcenie swojego czasu, aby wspólnie z nami celebrować tę wyjątkową okazję. Mamy nadzieję, że nadal w tak aktywny sposób będziecie nam Państwo pomagać w tworzeniu historii Ośrodka oraz budowaniu jego wizerunku.