Cele Stowarzyszenia

CELE STOWARZYSZENIA

Celami Stowarzyszenia są:
• ochrona i promocja zdrowia,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
• wypoczynek dzieci i młodzieży,
• pomoc psychologiczna, pedagogiczna,

Stowarzyszenie Promyczek Nadziei jest organizacją non profit. Fundusze na działalność są pozyskiwane ze składek członkowskich, udziału w projektach oraz od darczyńców.