HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SOSWNiS W RACIBORZU W SESJI ZIMOWEJ (styczeń-luty 2021)Data i godzinaKwalifikacjaMiejsce
11.01.2021, godz: 9:00Egzamin praktyczny – TG.12SOSWNiS, sala nr 1 – duża świetlica w budynku mieszkalnym (Internat)
12.01.2021, godz. 10:00Egzamin pisemny – TG.07, EE.08, TG.12, AU.15, E.12, A.13SOSWNiS, sala nr 1 – duża świetlica w budynku mieszkalnym (Internat)
12.01.2021, godz. 14:00Egzamin pisemny – EE.09SOSWNiS, sala nr 1 – duża świetlica w budynku mieszkalnym (Internat)
19.01.2021, godz. 12:00Egzamin praktyczny – EE.09SOSWNiS, sala nr 4 – w budynku mieszkalnym (Internat)
  • Każdy uczeń przystępujący do egzamin musi zgłosić się na egzamin                na 45 minut przed podaną godziną egzaminu.
  • Prosimy o zebranie się przed budynkiem mieszkalnym z zachowaniem odstępu minimum 1,5 metra.
  • Należy mieć ze sobą: maseczkę/przyłbicę, dowód osobisty, własne przybory (czarny długopis, kalkulator prosty itd.)

WAŻNE!! Należy zapoznać się z procedurami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów w trakcie trwania epidemii COVID-19:

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

1.5. [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9. [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego:

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

2.4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni używać przyłbicy.

2.5. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.