Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – PEWNA PRACA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca.

Numer projektu: UDA-RPSL.11.02.03-24-082A/17-00

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 54 uczniów: 30 uczniów technikum (18 chł. i 12 dz.), 24 uczniów szkoły branżowej I stopnia (14 chł. i 10 dz.). Oczekiwanym efektem działań podjętych w w/w projekcie jest podniesienie efektów kształcenia zawodowego, aby wzmocnić zdolności do zatrudnienia i ułatwić uczniom znalezienie dobrej pracy. Grupą docelową są uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niedowidzeniem, niepełnosprawności fizyczną i afazją, niepełnosprawności sprzężoną (2 lub więcej z w/w niepełnosprawności).

Zadania w projekcie:

1. Zajęcia wspierające kształcenie zawodowe.

2. Dostosowanie pracowni do współczesnego rynku pracy.

3. Kursy zawodowe dla nauczycieli.

4. Staże i praktyki uczniów.

5. Wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień przydatnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu: IX.2018 – VIII.2021r.

Dofinansowanie / środki unijne            2 927 225,41 zł
Budżet państwa               344 379,46 zł
budżet jednostek samorządu terytorialnego (wkład własny niepieniężny)               172 189,73 zł
Całkowita wartość projektu    3 443 794,60 zł
Dokumenty do pobrania: