Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie

Projekt jest realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Beneficjent:

Województwo Śląskie

Tytuł projektu:

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie

Numer projektu:

WND-RPSL.11.01.06-24-004H/22

Wartość projektu:

37 058,81 zł

w tym wkład UE:

31 499,98 zł

Okres realizacji projektu:

16.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb dla 57 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz 11 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Zakres projektu:

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

Zakup sprzętu ICT w ramach doposażenia placówek (monitory interaktywne), z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie województwa śląskiego.