Konkurs: „SOSWNiS DAWNIEJ I DZIŚ WE WSPOMNIENIACH…”

Dokumenty do pobrania:

„SOSWNiS dawniej i dziś ,we wspomnieniach …

         (absolwentów i obecnych uczniów oraz wychowanków)”

W tym roku nasz Ośrodek obchodzi Jubileusz 185-lecia. To wyjątkowa okazja do wspólnego przeżywania wydarzeń z minionych lat. Zapraszamy zainteresowanych do podróży w szkolne lata w organizowanym z okazji Jubileuszu w konkursie plastycznym.

Organizatorami konkursu plastycznego pt. „SOSWNiS dawniej i dzisiaj ,we wspomnieniach…(absolwentów i obecnych uczniów oraz wychowanków” są nauczyciele i wychowawcy SOSWNiS w Raciborzu. Konkurs jest integralną częścią obchodów Jubileuszu 185-lecia Ośrodka.

CELE KONKURSU:

 • upamiętnienie Jubileuszu 185-lecia powstania Ośrodka,
 • zachęcenie uczestników konkursu do zainteresowania się historią szkoły i popularyzowanie wiedzy o niej,
 • pogłębianie poczucia tożsamości z Ośrodkiem
 • integracja międzypokoleniowa
 • uroczystości jubileuszowe oraz wszystkie związane z nimi działania, w tym niniejszy

      konkurs, mają na celu promocję Ośrodka w środowisku lokalnym

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej

PRZEBIEG:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów / wychowanków oraz do absolwentów SOSWNiS w Raciborzu
 2. Z uwagi na rodzinny charakter konkursu, prace mogą być wykonane zespołowo (dziecko, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący absolwentami szkoły).
 3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną dowolną techniką ( płaską) na formacie A 4 do A 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) przedstawiającej ciekawe wydarzenia, przemyślenia czy refleksje związane z okresem pobytu w naszym ośrodku. Praca może mieć formę np. kolaży, plakatów, rysunków, praca komputerowa…
 4. Termin składania prac – do 20 maja 2021r.
 5. Prace wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu, opatrzone na odwrocie następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, adres, telefon kontaktowy; prace można dostarczać do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres:

                          SOSWNiS ul. K.Miarki 4, 47 – 400 Racibórz 

                           z dopiskiem: Jubileusz – 185 lat

 1. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w pięciu kategoriach:

I – uczniowie klas I – III

II – uczniowie klas IV-VIII

III – uczniowie klas ponadpodstawowych

IV– absolwenci

V – praca zespołowa (dziecko; rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący absolwentami szkoły).

                   7.Jury

Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję na czele, której stoi Dyrektor Ośrodka.

 1. Kryteria oceniania:

– zgodność z tematyką konkursu

– oryginalne podejście do tematu

– ogólne wrażenie estetyczne prac plastycznych

 1. 9. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu                  01 czerwca 2021r. z okazji obchodów 185-lecia Ośrodka.

W razie nieobecności osoby nagrodzonej nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie.

10.Nagrody.

– decyzja jury w zakresie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania nagród

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu;

– o wynikach konkursu organizatorzy poinformują do dnia 25.05.2021r., informacje będzie

można uzyskać również na stronie internetowej szkoły;

– nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Jubileuszu, dnia 01.06.2021r.

9.Postanowienia końcowe.

– autorzy złożonych prac wyrażają zgodę na publikację swoich prac przez Ośrodek,

– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich złożonych prac

w publikacjach promujących działalność Ośrodka,

– uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje jego regulamin,

– zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych

osobowych do celów konkursu,

– prace nie będą zwracane

Koordynator konkursu: Beata Jaskot, Ewa Kasprzyk, Monika Szczur