JUBILEUSZ 180 – lecia SOSWNiS – sprawozdanie

W dniu 21 października 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu obchodził 180 - lecie istnienia.

Placówka w naszym regionie, kompleksowo kształci dzieci i młodzież z wadami słuchu i mowy.

Ośrodek powstał w 1836 roku z inicjatywy dr Karla Kuh. Wśród zaproszonych gości byli potomkowie założyciela, dr Hans-Jörg Keim i dr Manfred Keim, przedstawiciele MEN, organu prowadzącego, kuratorium oświaty, władze miasta i powiatu, przedstawiciele kurii opolskiej, wybitne postaci świata nauki, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z terenu raciborszczyzny i całej Polski oraz specjaliści z zakresu medycyny i audiologii, a także osoby i instytucje, na co dzień wspierające SOSWNiS.

Mimo wielu zawirowań historycznych, zmian ustrojowych, trudności ekonomicznych, placówka nadal prężnie funkcjonuje realizując pierwotnie założone cele.

Obecnie przy Ośrodku funkcjonują: punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna oraz grupy wychowawcze. Wychowankowie uczą się w kilkuosobowych klasach. Dodatkowo objęci są; wychowaniem słuchowym, zajęciami: rewalidacji mowy i słuchu, logopedycznymi, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęciami związanymi z zainteresowaniami dzieci i młodzieży.

Z okazji jubileuszu szkoła zaprezentowała swoją działalność i osiągnięcia na scenie Raciborskiego Centrum Kultury. Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom, którzy przybyli  na obchody naszej uroczystości, i wszystkim, którzy pomogli nam ją zorganizować.

Całość obchodów Placówka zorganiziowała we współpracy z Radą Rodziców i działającym na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszeniem „Promyczek Nadziei”