logo oswnis

 Program

Wychowawczo – Profilaktyczny

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. M. Grzegorzewskiej
w Raciborzu

rok szkolny 2018/2019

„ Nie ma kaleki, jest człowiek”

Maria Grzegorzewska


 

Misja Ośrodka

Głównym celem w obszarze pracy wychowawczej i profilaktycznej naszego Ośrodka jest pełny, integralny rozwój uczniów i wychowanków we wszystkich sferach osobowości: intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, wolicjonalnej i duchowej. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy tworzą środowisko wychowawcze, które w maksymalny sposób stymuluje osobisty rozwój każdego z naszych uczniów i wychowanków we wszystkich sferach jego osobowości. W naszych podopiecznych chcemy również zaszczepić wiarę w swoje możliwości ( pomimo wielu niepełnosprawności), wskazać drogę do samorozwoju oraz pokazać jak żyć z innymi ludźmi.

Wizja Ośrodka

SOSWNiS jest to ośrodek przyjazny dla uczniów i wychowanków, dający poczucie bezpieczeństwa, stwarzający optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Panuje tu życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, na wzajemnym szacunku do siebie nawzajem, pomocy i współdziałaniu. W naszym Ośrodku pielęgnujemy jego tradycję, skupiając wokół niej uczniów, wychowanków, nauczycieli rodziców oraz absolwentów. Uczymy miłości i szacunku do historii, tradycji i kultury. Zachęcamy naszych wychowanków do okazywania sobie wzajemnie pomocy i życzliwości. Nasi nauczyciele i wychowawcy są sprawiedliwi i konsekwentni. Cieszą się autorytetem i wzbudzają zaufanie u młodzieży i rodziców. Wspierają uczniów i wychowanków w ich rozwoju, rozwijają ich zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów. Są kompetentni i stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Zajęcia w naszym Ośrodku prowadzone są tak, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia i wychowanka, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły. Rodzice naszych uczniów starają się aktywnie uczestniczyć w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli i wychowawców w pracy dotyczącej realizacji założeń Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Ośrodka.

Diagnoza środowiska szkolnego

Przystępując do prac związanych z przygotowaniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 w naszej Placówce zespól nauczycieli i wychowawców dokonał diagnozy środowiska szkolnego ( uczniowie, nauczyciele) oraz rodzice. Głównym celem tej diagnozy było zbadanie potrzeb, jakie występują wśród naszych uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców, oraz zasobów, jakimi dysponuje nasza Placówka by w pełni realizować cele wychowawcze i profilaktyczne na różnego rodzaju zajęciach z naszymi uczniami, wychowankami. Informacje potrzebne do stworzenia programu czerpane były z ankiet, które były wykonane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Przeprowadzone również były spontaniczne rozmowy z nauczycielami na temat problemów występujących w codziennej pracy z uczniami i wychowankami. W czasie dokonywania diagnozy środowiska szkolnego bazowano również na dokumentacji pedagoga szkolnego. Z badań wynika, że konieczne są działania w takich obszarach jak:

 • Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród uczniów i wychowanków
 • Zapobieganie uzależnieniom
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Kultura osobista, na co dzień
 • Bezpieczne korzystanie z Internetu
 • Wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności Ośrodka, tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności europejskiej
 • Wprowadzanie uczniów wychowanków w świat wartości
 • Wdrażanie uczniów/wychowanków do samorządności ( wolontariat)
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i wychowanków

Ewaluacja programu

Przebieg działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży naszego ośrodka poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, wychowanków, nauczycieli i innych obserwatorów służą dalszemu doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość.

Narzędzia, którymi będziemy się posługiwać w procesie ewaluacji to: ankieta, obserwacja, rozmowa, wywiad, analiza dokumentacji szkolnej.

Zespól ds. realizowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Placówce opracowuje sprawozdania z realizacji programu pod koniec każdego roku szkolnego, przedstawia wyniki i wnioski Radzie Pedagogicznej Ośrodka oraz Radzie Rodziców

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 783)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U poz. 356)
 • Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Wartości, jakimi będziemy się kierować w trakcie realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego:

 • Pracowitość
 • Kreatywność
 • Sprawiedliwość
 • Zaufanie
 • Wytrwałość
 • Rzetelność
 • Prawdomówność
 • Wyrozumiałość
 • Empatia
 • Poszanowanie godności drugiego człowieka
 • Poszanowanie wartości rodzinnych i narodowych
 • Poszanowanie dla zdrowia

Model absolwenta SOSWNIS w Raciborzu

 1. 1.Model absolwenta wczesnego wspomagania

     potrafi być samodzielny w zakresie samoobsługi oraz dba o higienę osobistą,

     ma chęć poznawania świata i otaczającej go rzeczywistości

     wie jak współpracować w grupie rówieśników,

     okazuje emocje adekwatne do sytuacji,

     potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi wybraną przez siebie droga komunikacji

     umie budować podstawowe relacje miedzy dziećmi i dorosłymi,

     potrafi przyswajać wiedzę o świecie,

     umie prezentować siebie przez małe formy teatralne i umiejętności plastyczne,

     wie jak szanować przyrodę,

     toleruje inne dzieci i szanuje ich odmienność.

2. Model absolwenta szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi

     chętnie się uczy i chodzi do szkoły

     szanuje tradycje, język ojczysty, symbole narodowe i religijne, własne i innych społeczności,

     stawia przed sobą zadania na miarę swoich możliwości,

     potrafi w sposób kulturalny wyrażać własne zdanie i słuchać zdania innych,

     ma potrzebę otwierania się na inne grupy społeczne, szanuje ich zwyczaje i odmienność,

     jest obowiązkowy i wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

     jest krytyczny wobec własnego zachowania,

     próbuje przejmować różne role społeczne,

     pragnie w życiu odnosić sukcesy,

     potrafi aktywnie współpracować w zespole,

     umie nawiązywać przyjazne relacje z innymi,

     rozwija swoje zainteresowania, myśli samodzielnie, twórczo i kreatywnie w miarę swoich możliwości,

     odczuwa potrzebę nieustannego rozwoju,

     jest świadomy, że każdemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować,

     umie zachować się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania, używa form

     grzecznościowych,

     wyraża chęć poznawania tradycji rodzinnych, szkoły, narodu, poznaje ojczyste tradycje i zwyczaje

     zna zasady uczestnictwa w ruchu drogowym,

     podejmuje próby zdrowego współzawodnictwa,

     nie wstydzi się swoich ograniczeń,

     dba o zdrowie własne i innych

     kształtuje właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne, zna zagrożenia wynikające z niestosowania ich,

     stosuje się do zasad ekologii, segreguje odpady, dba o czystość otoczenia, włącza się w akcje ekologiczne,

     dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu, miejsca i pogody,

     jest aktywny fizycznie i artystycznie w miarę swoich możliwości i uzdolnień.

 1. 3.Model absolwenta szkoły ponadpodstawowej

     chętnie się uczy i chodzi do szkoły

     szanuje tradycje, język ojczysty, symbole narodowe i religijne, własne i innych społeczności

     potrafi się uczyć i wykorzystywać te wiedzę w praktyce,

     jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,

     odczytuje potrzeby rynku pracy i potrafi się do nich dostosować,

     jest zmotywowany do samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,

     umie korzystać ze źródeł informacji zgodnie ze swoimi możliwościami percepcyjnymi,

     zna swoje mocne i słabe strony, potrafi być samokrytyczny,

     stosuje otwartą komunikację zgodna z własnymi kompetencjami językowymi,

     potrafi nawiązywać pozytywne relacje z innymi osobami,

     umie oceniać i wartościować zachowania swoje i innych,

     potrafi współpracować w zespole,

     zna podstawowe normy współżycia społecznego,

     dba o zdrowie własne i innych

     posiada świadomość ekologiczną,

     potrafi akceptować swoją niepełnosprawność, jest tolerancyjny wobec osób z inną niepełnosprawnością,

     posiada umiejętności pełnienia ról społecznych zgodnie z zasadami moralnymi,

     potrafi opiekować się innymi,

     jest świadomy swoich zdolność i potrafi je rozwijać,

     potrafi inicjować działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, rodziny

Zadania pracy wychowawczej i profilaktycznej w Ośrodku

Zadania nauczyciela

 • Troska o harmonijny rozwój ucznia
 • Wychowywanie uczniów do wartości
 • Przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy dostosowanej do ich możliwości w zakresie z obowiązującą podstawą programową
 • Stwarzanie sytuacji, w której uczniowie rozwijają różne sfery swojej osobowości.
 • Bycie dla swoich uczniów autorytetem, przewodnikiem
 • Wdrażanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowania swoich dzieci ora aktywizowanie ich do współpracy z gronem pedagogicznym Ośrodka

Zadania wychowawcy klasy

 • Integrowanie zespołu klasowego
 • Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej
 • Stwarzanie w klasie przyjaznej atmosfery, pełnej wzajemnego szacunku
 • Inspirowanie uczniów do samodzielnych działań, podejmowania różnych inicjatyw
 • Prezentowanie wysokich kompetencji, bycie wzorem do naśladowania
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów danej klasy
 • Współpraca z gronem pedagogicznym, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z kadrą kierowniczą Ośrodka przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Umiejętna współpraca z rodzicami uczniów, służenie im pomocą w wychowywaniu swoich dzieci, angażowanie ich w życie klasy, szkoły, Ośrodka

Zadania wychowawcy w grupie wychowawczej

 • Zapewnienie opieki i troska o bezpieczeństwo wychowanków
 • Wspólne spędzanie czasu wolnego ( zajęcia w grupach, koła zainteresowań, wycieczki, wyjścia do kina, na basen, imprezy okolicznościowe)
 • Organizowanie pomocy w nauce słabszym wychowankom
 • Propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia-stawianie czoła zagrożeniom, wdrażanie do planowania czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia i własnego rozwoju
 • Wyrabianie wśród wychowanków nawyków związanych z higieną i kulturą osobistą
 • Służenie pomocą i wsparciem rodzicom wychowanka – pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Zadania rodziców

 • Zapewnienie dziecku godnych warunków życia i nauki
 • Wychowywanie dziecka w duchu szacunku wobec rówieśników i dorosłych
 • Troska o bycie autorytetem dla swoich dzieci
 • Współpraca z nauczycielami i wychowawcami w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka
 • Angażowanie się w organizację imprez na terenie Ośrodka

Cel ogólny programu:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców ( opiekunów) oraz nauczycieli, i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego klimatu w Placówce

Cele szczegółowe:

 • Rozwój umiejętności pokonywania barier związanych z dysfunkcją słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami
 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności Ośrodka, więzi z krajem ojczystym oraz przynależności do społeczności europejskiej
 • Promowanie wśród uczniów i wychowanków postawy kultury osobistej (zwroty grzecznościowe, kultura zachowania w różnych sytuacjach życiowych)
 • Wprowadzania uczniów i wychowanków w świat wartości
 • Uświadamianie i ochrona uczniów, wychowanków przed uzależnieniami
  ( nikotyna, alkohol substancje psychoaktywne, Internet)
 • Promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności fizycznej
 • Przeciwdziałanie patologiom w zachowaniu i postępowaniu uczniów, wychowanków takich jak: agresja fizyczna jak i słowna ( wulgaryzmy), przemoc fizyczna i psychiczna, absencja szkolna
 • Wdrażanie uczniów/wychowanków do samorządności ( wolontariat)
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i wychowanków
 • Współpraca rodziców/opiekunów z Placówką.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Cel:

Rozwój umiejętności pokonywania barier związanych z dysfunkcją słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Motywowanie uczniów i wychowanków do przełamywania barier związanych z kontaktem z ludźmi słyszącymi oraz pełnosprawnymi
 2. Stymulowanie rozwoju zdolności wykorzystywania resztek słuchowych
 3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem
 4. Poznawanie alternatywnych sposobów komunikacji
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości
 

     stosowanie w pracy z uczniami i wychowankami metody totalnej komunikacji

     udział w zajęciach rewalidacyjnych mowy i słuchu, logopedycznych oraz pedagogiczno-psychologicznych

     mobilizowanie uczniów i wychowanków do korzystania z aparatów słuchowych oraz innych urządzeń wzmacniających słuch

     udział w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tłumaczenia na język migowy przez instruktorów i nauczycieli

     zajęcia o charakterze dydaktycznym, rewalidacyjnym

     zajęcia świetlicowe

     zajęcia w grupach wychowawczych

nauczyciele

wychowawcy świetlic szkolnych i grup wychowawczych

specjaliści do rewalidacji indywidualnej

 

Cel:

Wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności Ośrodka , tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności europejskiej

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Poznanie historii Ośrodka
 2. Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych
 3. Kształtowanie szacunku do tradycji, obyczajów i symboli narodowych, religijnych, szkolnych
 4. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej
 5. Pielęgnowanie lokalnej tradycji oraz obyczajów ludzi zamieszkujących sąsiednie okolice (położenie geograficzne, kultura, np. śląskie)

     imprezy okolicznościowe zgodne z Ceremoniałem Ośrodka,

     udział w obchodach świąt państwowych i religijnych,

     zakładanie stroju galowego podczas uroczystości szkolnej,

     poznawanie sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta i regionu,

     lekcje wychowawcze

     zajęcia w grupach wychowawczych,

     apele okolicznościowe,

     lekcje języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

wychowawcy klas,

wychowawcy grup wychowawczych,

nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Cel:

Promowanie wśród uczniów i wychowanków postawy kultury osobistej ( zwroty grzecznościowe, kultura zachowania w różnych sytuacjach życiowych)

Zadania

Sposoby i formy realizacji zadań

 

Odpowiedzialni Uwagi
 1. Zwracanie uwagi uczniom i wychowankom na stosowanie języka uprzejmego, bez agresji słownej i migowej oraz wulgarnych wyrazów.
 2. Rozwijanie przekonania o potrzebie respektowania zasad społecznego współżycia.
 3. Budowanie systemu wartości uczniów i wychowanków, przestrzeganie ogólnie przyjętych norm w społeczeństwie.
 4. Kultura zachowania w środowisku rówieśniczym i wśród dorosłych

     konsekwentne postępowanie nauczycieli i rodziców wobec zachowań niepożądanych.

     pogadanki wychowawcze i rozmowy indywidualne ukazujące sens zasad i reguł obowiązujących w życiu codziennym i życiu Ośrodka.

     promowanie na forum Ośrodka uczniów i wychowanków będących „wzorem” do naśladowania.

     zajęcia warsztatowe nt. kultury zachowania w miejscach użytku publicznego.

     wprowadzanie uczniów i wychowanków w świat savoir- vivre.

     lekcje wychowawcze,

     pogadanki w grupach wychowawczych

     apele wychowawcze

     wycieczki

     zajęcia warsztatowe,

wychowawcy klas,

wychowawcy grup wychowawczych,

nauczyciele,

psycholog,

pedagog,

inni pracownicy Ośrodka,

 

Cel:

Wprowadzania uczniów i wychowanków w świat wartości

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków szacunku dla języka ojczystego, kultury
  i tradycji narodowej
 2. Poszanowanie godności ludzkiej oraz norm moralnych i wartości religijnych
 3. Kształtowanie u uczniów i wychowanków tolerancji i otwartości na różne poglądy , narodowości, religie
 4. Wzmacnianie pojęć takich jak: nauka, wykształcenie, zainteresowania
 5. Przygotowanie uczniów i wychowanków do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych- rola rodziny

     Zajęcia z języka z języka polskiego, lekcje religii, lekcje wychowawcze i zajęcia
w grupach wychowawczych

     Apele okolicznościowe

Nauczyciele języka polskiego, religii, wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych , opiekunowie świetlic  

Cel:

Uświadamianie i ochrona uczniów i wychowanków przed uzależnieniami

(nikotyna, alkohol substancje psychoaktywne, Internet)

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Działania informacyjno-edukacyjne wśród uczniów i wychowanków na temat szkodliwości stosowania używek – przyczyny uzależnień i ich skutki
 2. Uświadamianie uczniów i wychowanków na temat zagrożeń związanych z nieostrożnym korzystaniem z Internetu( nowe znajomości, portale społecznościowe itp.
 3. Przybliżenie zjawiska cyberprzemocy
 4. Rozwijanie wśród uczniów i wychowanków umiejętności asertywnego podejścia do używek
 5. Kształtowanie wśród podopiecznych poczucia własnej wartości oraz określenia mocnych stron osobowości
 

     Lekcje wychowawcze i zajęcia w grupach wychowawczych

     Zajęcia warsztatowe z pedagogiem i psychologiem szkolnym

     Realizacja programu profilaktyki uzależnień „ Mądrze wybierz”

     Zajęcia na lekcjach informatyki

     Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

     Udział w programie „ Smak życia czyli debata o dopalaczach”

     Trening asertywności

     Udział uczniów i wychowanków
w zajęciach alternatywnych ( kółko bębniarskie, sekcje sportowe, kolko kulinarne itp.)

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, opiekunowie świetlic, pedagog, psycholog, nauczyciele informatyki, nauczyciele prowadzący kółka zainteresowań  

Cel:

Promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności fizycznej

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Promowanie wśród uczniów i wychowanków zasad higieny osobistej, dbałości o swój wygląd zewnętrzny
 2. Zachęcanie podopiecznych do zdrowego

odżywiania się

 1. Uświadamianie uczniom i wychowankom występowania chorób cywilizacyjnych
  ( profilaktyka cukrzycy, nowotworów)

4         Zachęcanie do prowadzenia aktywnego wypoczynku

 1. Ochrona zdrowia psychicznego ( pomoc w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży)

     Organizowanie konkursów czystości

     Organizowanie warsztatów kulinarnych

     Realizowanie programów „ Owoce w szkole”, „ Szklanka mleka”

     Spotkania z pielęgniarką szkolną

     Zapoznanie się z Europejskim Kodeksem Walki z rakiem

     Warsztaty dla dziewcząt: Od dziewczynki do kobiety”- profilaktyka raka piersi

      

     Udział z zajęciach sportowych rożnego typu

     Udział w Biegu Profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z raciborskich szkól

     Udział w Spartakiadzie dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej

     Zajęcia sportowe z czeskimi rówieśnikami ze szkoły w Opawie

     Pogadanki z pedagogiem i psychologiem szkolnym

     Lekcje wychowawcze

     Lekcje przyrody, biologii, wychowania fizycznego

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych i opiekunowie świetlic, nauczyciele przyrody, biologii, wychowania fizycznego , pielęgniarka szkolna, psycholog, pedagog  

Cel:

Przeciwdziałanie patologiom w zachowaniu i postępowaniu uczniów, wychowanków takich jak: agresja fizyczna jak
i słowna (wulgaryzmy), przemoc fizyczna i psychiczna, absencja szkolna

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji
  ( fizycznej, słownej i psychicznej ) wśród uczniów i wychowanków
 2. Eliminowanie sytuacji szykanowania lub odrzucenia wśród naszych podopiecznych
 3. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika uczniów
  i wychowanków
 4. Zapoznawanie z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów
 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 6. Zapoznanie uczniów i wychowanków
  z Konwencją Praw Dziecka oraz procedurą Niebieskiej Karty
 7. Zapoznanie podopiecznych z pojęciem „ zły
  i dobry dotyk”- przybliżenie pojęcia molestowania seksualnego
 8. Zapoznanie uczniów i wychowanków z podstawami prawnymi dot. obowiązku szkolnego i obecności na zajęciach szkolnych
  ( przeciwdziałanie wagarom)

     Lekcje wychowawcze oraz w grupach wychowawczych

     Lekcje języka polskiego

     Spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym

     Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

     Monitorowanie sytuacji rodzinnej ucznia, wychowanka zgłaszającego przemoc domową

     Pogadanki

      Pokazy multimedialne  

Wychowawcy klas

Wychowawcy grup wychowawczych

Nauczyciele języka polskiego

Pedagog, psycholog

 

Cel:

Wdrażanie uczniów/wychowanków do samorządności ( wolontariat)

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Angażowanie uczniów i wychowanków w wybory samorządów klasowych, Samorządu Szkolnego czy Rady Wychowanków
 2. Rozwijanie i promowanie inicjatyw uczniów
  i wychowanków, mających wpływ na rozwój Ośrodka

     wybór samorządowców klasowych, samorządu Uczniowskiego i Rady Wychowanków

     angażowanie uczniów

     i wychowanków Ośrodka do organizowania życia kulturalnego na terenie Placówki

     udział uczniów
i wychowanków w akcjach charytatywnych
i wolontariacie

     pomoc uczniów

     i wychowanków

     w organizacji Spartakiady Niepełnosprawnych „ Sport ku radości”

     przeprowadzenie wyborów wśród uczniów i wychowanków

     współorganizowanie i udział w imprezach zgodnych
z ceremoniałem Ośrodka

     organizowanie zbiórek np. na rzecz schroniska dla zwierząt

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, ·opiekunowie samorządów, · nauczyciele  

Cel:

Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i wychowanków

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Wprowadzanie uczniów i wychowanków
  w świat literatury
 2. Ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych potrzebnych do krytycznego odbioru tekstów literackich
 3. Rozbudzenie zamiłowania do czytania książek
  i zwiększenie aktywności czytelniczej

     organizacja lekcji bibliotecznych

     organizowanie konkursów czytelniczych

     udział w konkursach plastycznych związanych z książką

     lekcje biblioteczne

     praca z książką na lekcjach języka polskiego lektury

     konkurs plastyczny

     zajęcia czytelnicze w grupach wychowawczych i świetlicach szkolnych

bibliotekarze szkolni, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy grup wychowawczych i świetlic szkolnych  

Cel:

Współpraca rodziców/opiekunów z Placówką

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Angażowanie rodziców naszych uczniów
  i wychowanków w życie Ośrodka
 2. Pomoc ze strony rodziców przy organizacji imprez okolicznościowych zgodnych
  z ceremoniałem Ośrodka
 3. Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego
 4. Wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych w klasie, świetlicy szkolnej czy grupy wychowawczej
 5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

     spotkania rodziców z dyrektorem Ośrodka, wychowawcami klas, wychowawcami grup wychowawczych i opiekunami świetlic szkolnych

     spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym ( pedagogizacja rodziców)

     wspieranie rodziców w wychowywaniu oraz w zmaganiu się z niepełnosprawnością ich dziecka

     dni otwarte w Placówce

     spotkania z zaproszonymi gośćmi

( wykłady, prelekcje)

     -współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, opiekunowie świetlic szkolnych, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog, psycholog, pielęgniarka  

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Cel:

Rozwój umiejętności pokonywania barier związanych z dysfunkcją słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Motywowanie uczniów i wychowanków do przełamywania barier związanych z kontaktem z ludźmi słyszącymi oraz pełnosprawnymi
 2. Stymulowanie rozwoju zdolności wykorzystywania resztek słuchowych
 3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem
 4. Poznawanie alternatywnych sposobów komunikacji
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości
 

     stosowanie w pracy z uczniami i wychowankami metody totalnej komunikacji

     udział w zajęciach rewalidacyjnych mowy i słuchu, logopedycznych oraz pedagogiczno-psychologicznych

     mobilizowanie uczniów i wychowanków do korzystania z aparatów słuchowych oraz innych urządzeń wzmacniających słuch

     udział w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tłumaczenia na język migowy przez instruktorów i nauczycieli

     zajęcia o charakterze dydaktycznym, rewalidacyjnym

     zajęcia świetlicowe

     zajęcia w grupach wychowawczych

nauczyciele

wychowawcy świetlic szkolnych i grup wychowawczych

specjaliści do rewalidacji indywidualnej

 

Cel:

Wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności Ośrodka, tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności europejskiej

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Poznanie historii Ośrodka
 2. Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych
 3. Kształtowanie szacunku do tradycji , obyczajów i symboli narodowych, religijnych, szkolnych
 4. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej
 5. Pielęgnowanie lokalnej tradycji oraz obyczajów ludzi zamieszkujących sąsiednie okolice (położenie geograficzne, kultura, np. śląskie)
 

     imprezy okolicznościowe zgodne z Ceremoniałem Ośrodka,

     udział w obchodach świąt państwowych i religijnych,

     zakładanie stroju galowego podczas uroczystości szkolnej,

     poznawanie sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta i regionu,

     lekcje wychowawcze

     zajęcia w grupach wychowawczych,

     apele okolicznościowe,

     lekcje języka polskiego, historii i WOS-u

wychowawcy klas,

wychowawcy grup wychowawczych,

nauczyciele języka polskiego, historii, WOS-u,

 

Cel:

Promowanie wśród uczniów i wychowanków postawy   kultury osobistej ( zwroty grzecznościowe, kultura zachowania w różnych sytuacjach życiowych)

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Zwracanie uwagi uczniom i wychowankom na stosowanie języka uprzejmego, bez agresji słownej i migowej oraz wulgarnych wyrazów.
 2. Rozwijanie przekonania o potrzebie respektowania zasad społecznego współżycia.
 3. Budowanie systemu wartości uczniów i wychowanków, przestrzeganie ogólnie przyjętych norm w społeczeństwie.
 4. Kultura zachowania w środowisku rówieśniczym i wśród dorosłych

     konsekwentne postępowanie nauczycieli i rodziców wobec zachowań niepożądanych.

     pogadanki wychowawcze i rozmowy indywidualne ukazujące sens zasad i reguł obowiązujących w życiu codziennym i życiu Ośrodka.

     promowanie na forum Ośrodka uczniów i wychowanków będących „wzorem” do naśladowania.

     zajęcia warsztatowe nt. kultury zachowania w miejscach użytku publicznego.

     wprowadzanie uczniów i wychowanków w świat savoir- vivre.

     lekcje wychowawcze,

     pogadanki w grupach wychowawczych

     apele wychowawcze

     wycieczki

     zajęcia warsztatowe,

wychowawcy klas,

wychowawcy grup wychowawczych,

nauczyciele,

psycholog,

pedagog,

inni pracownicy Ośrodka,

 

Cel:

Wprowadzania uczniów i wychowanków w świat wartości

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi

1. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków szacunku dla języka ojczystego, kultury
i tradycji narodowej

2. Poszanowanie godności ludzkiej oraz norm moralnych i wartości religijnych

3. Kształtowanie u uczniów i wychowanków tolerancji i otwartości na różne poglądy, narodowości, religie

 1. Wzmacnianie pojęć takich jak: nauka, wykształcenie, zainteresowania
 2. Przygotowanie uczniów i wychowanków do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych- rola rodziny

     Zajęcia z języka z języka polskiego, lekcje religii, lekcje wychowawcze i zajęcia w grupach wychowawczych

     Apele okolicznościowe

Nauczyciele języka polskiego, religii, wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, opiekunowie świetlic  

Cel:

Uświadamianie i ochrona uczniów i wychowanków przed uzależnieniami

(nikotyna, alkohol substancje psychoaktywne, Internet)

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Działania informacyjno-edukacyjne wśród uczniów i wychowanków na temat szkodliwości stosowania używek – przyczyny uzależnień i ich skutki
 2. Uświadamianie uczniów i wychowanków na temat zagrożeń związanych z nieostrożnym korzystaniem z Internetu( nowe znajomości, portale społecznościowe itp.
 3. Przybliżenie zjawiska cyberprzemocy
 4. Rozwijanie wśród uczniów i wychowanków umiejętności asertywnego podejścia do używek
 5. Kształtowanie wśród podopiecznych poczucia własnej wartości oraz określenia mocnych stron osobowości

     Lekcje wychowawcze i zajęcia w grupach wychowawczych

     Zajęcia warsztatowe z pedagogiem i psychologiem szkolnym

     Zajęcia na lekcjach informatyki

     Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

     Trening asertywności

     Udział uczniów i wychowanków
w zajęciach alternatywnych ( kółko bębniarskie, sekcje sportowe, kólko kulinarne itp.)

      

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, opiekunowie świetlic, pedagog, psycholog, nauczyciele informatyki, nauczyciele prowadzący kółka zainteresowań  

Cel:

Promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności fizycznej

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Promowanie wśród uczniów i wychowanków zasad higieny osobistej, dbałości o swój wygląd zewnętrzny
 2. Zachęcanie podopiecznych do zdrowego
odżywiania się
 1. Uświadamianie uczniom i wychowankom występowania chorób cywilizacyjnych
  ( profilaktyka cukrzycy, nowotworów)
 2. Zachęcanie do prowadzenia aktywnego wypoczynku
 3. Ochrona zdrowia psychicznego ( pomoc w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży)

     Organizowanie konkursów czystości

     Organizowanie warsztatów kulinarnych

     Realizowanie programów „ Owoce w szkole”, „ Szklanka mleka”

     Spotkania z pielęgniarką szkolną

     Zapoznanie się z Europejskim Kodeksem Walki z rakiem

     Warsztaty dla dziewcząt: Od dziewczynki do kobiety”- profilaktyka raka piersi

     Udział z zajęciach sportowych rożnego typu

     Udział w Biegu Profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z raciborskich szkól

     Udział w Spartakiadzie dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej

     Zajęcia sportowe z czeskimi rówieśnikami ze szkoły w Opawie

     Pogadanki z pedagogiem i psychologiem szkolnym

     Lekcje wychowawcze

     Lekcje przyrody, biologii, wychowania fizycznego

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych i opiekunowie świetlic, nauczyciele przyrody, biologii, wychowania fizycznego , pielęgniarka szkolna, psycholog, pedagog  

Cel:

Przeciwdziałanie patologiom w zachowaniu i postępowaniu uczniów, wychowanków takich jak: agresja fizyczna jak
i słowna (wulgaryzmy), przemoc fizyczna i psychiczna, absencja szkolna

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Uwagi
 1. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji
  ( fizycznej, słownej i psychicznej) wśród uczniów i wychowanków
 2. Eliminowanie sytuacji szykanowania lub odrzucenia wśród naszych podopiecznych
 3. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika uczniów
  i wychowanków
 4. Zapoznawanie z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów
 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 6. Zapoznanie uczniów i wychowanków
  z Konwencją Praw Dziecka oraz procedurą Niebieskiej Karty
 7. Zapoznanie podopiecznych z pojęciem „ zły
  i dobry dotyk”- przybliżenie pojęcia molestowania seksualnego
 8. Zapoznanie uczniów i wychowanków z podstawami prawnymi dot. obowiązku szkolnego i obecności na zajęciach szkolnych
  ( przeciwdziałanie wagarom)
 

     Lekcje wychowawcze oraz w grupach wychowawczych

     Lekcje języka polskiego

     Spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym

     Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

     Monitorowanie sytuacji rodzinnej ucznia, wychowanka zgłaszającego przemoc domową

     Pogadanki

     Pokazy multimedialne  

Wychowawcy klas

Wychowawcy grup wychowawczych

Nauczyciele języka polskiego

Pedagog, psycholog

 

Cel:

Wdrażanie uczniów/wychowanków do samorządności ( wolontariat)

Zadania   Odpowiedzialni Uwagi
 1. Angażowanie uczniów i wychowanków w wybory samorządów klasowych, Samorządu Szkolnego czy Rady Wychowanków
 2. Rozwijanie i promowanie inicjatyw uczniów
  i wychowanków, mających wpływ na rozwój Ośrodka

     wybór samorządowców klasowych, samorządu Uczniowskiego i Rady Wychowanków

     angażowanie uczniów

     i wychowanków Ośrodka do organizowania życia kulturalnego na terenie Placówki

     udział uczniów
i wychowanków w akcjach charytatywnych
i wolontariacie

     pomoc uczniów i wychowanków

w organizacji Spartakiady Niepełnosprawnych „ Sport ku radości”

     przeprowadzenie wyborów wśród uczniów i wychowanków

     współorganizowanie i udział w imprezach zgodnych
z ceremoniałem Ośrodka

     organizowanie zbiórek np. na rzecz schroniska dla zwierząt

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, ·opiekunowie samorządów, · nauczyciele  

Cel:

Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i wychowanków

Zadania   Odpowiedzialni Uwagi
 1. Wprowadzanie uczniów i wychowanków
  w świat literatury
 2. Ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych potrzebnych do krytycznego odbioru tekstów literackich
 3. Rozbudzenie zamiłowania do czytania książek
  i zwiększenie aktywności czytelniczej

     organizacja lekcji bibliotecznych

     organizowanie konkursów czytelniczych

     udział w konkursach plastycznych związanych z książką

     lekcje biblioteczne

     Praca z książka na lekcjach języka polskiego-lektury

     konkurs plastyczny

     zajęcia czytelnicze w grupach wychowawczych i świetlicach szkolnych

bibliotekarze szkolni, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy grup wychowawczych i świetlic szkolnych  

Cel:

Współpraca rodziców/opiekunów z Placówką

Zadania Sposoby i formy realizacji zadań Odpowiedzialni Zadania
 1. Angażowanie rodziców naszych uczniów
  i wychowanków w życie Ośrodka
 2. Pomoc ze strony rodziców przy organizacji imprez okolicznościowych zgodnych
  z ceremoniałem Ośrodka
 3. Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego
 4. Wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych w klasie, świetlicy szkolnej czy grupy wychowawczej
 5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

     spotkania rodziców z dyrektorem Ośrodka, wychowawcami klas, wychowawcami grup wychowawczych i opiekunami świetlic szkolnych

     spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym ( pedagogizacja rodziców)

     wspieranie rodziców w wychowywaniu oraz w zmaganiu się z niepełnosprawnością ich dziecka

     dni otwarte w Placówce

     spotkania z zaproszonymi gośćmi

( wykłady, prelekcje)

-współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych

Wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, opiekunowie świetlic szkolnych, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog, psycholog, pielęgniarka