Projekt o dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-005G/18-00

Tytuł projektu:Ad astra

Krótki opis projektu:

Czas realizacji - 1.08.2018-31.07.2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa efektów kształcenia 192 uczniów, (84 dziewcząt oraz 108 chłopców) poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym wyrównanie szans edukacyjnych 92 uczniów niepełnosprawnych. Grupa docelowa: 192 uczniów, 40 nauczycieli, w tym z SOSWNiS w Raciborzu - 14 dz. i 33 ch. - 47 to osoby niesłyszące bądź niedosłyszące.

Działania:

- realizacja 3 kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym,

- realizacja programu zajęć z obszaru astronomii (kompetencje naukowo-techniczne) dla uczniów szkół podstawowych,

- doposażenie szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt konieczny do realizacji zajęć,

- stworzenie scenariuszy zajęć wyrównujących kompetencje naukowo-techniczne (matematyczne) w oparciu o astronomię z

uwzględnieniem różnych typów szkół

- szkolenia dla nauczycieli

Grupa docelowa: 192 uczniów, 40 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany na terenie woj. Śląskiego.

PLIKI DO POBRANIA

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Ad astra

AKTUALNOŚCI  /  Efekty pracy

Zajęcia rozwijające ruch - Weroniki Sherborne

Polisensoryczna Sala Doświadczeń Świata

Integracja sensoryczna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia metodą Johansena

Zajęcia rewalidacyjne - socjoterapeutyczne

Zajęcia terapii funkcji poznawczych

Zajęcia wyrównujące kompetencje matematyczne

Wartość projektu:

Wartość projektu - 899 392,48 zł

W tym finansowanie z UE - 809 453,23 zł.