RizVN Login

Numer projektu: WND – POKL. 09.01.02-24-222/13

 

Lider projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

Tytuł projektu systemowego: „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”

Realizowany w ramach:

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel główny projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt (niesłyszących, słabosłyszących, z lekkim upośledzeniem SOSWNiS w Raciborzu), 180 uczniów zdrowych (ZSOMS w Raciborzu) w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt oraz 50 uczniów (chłopcy MOW w Krupskim Młynie) w latach od 2013 do 2015..

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wzrost wiedzy przedmiotowej i umiejętności uczenia (o 10%) się z: j. polskiego, j. angielskiego, informatyki, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii.
  2. Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i języku angielskim, i języku niemieckim (o 10%).
  3. Wzrost umiejętności związanych z rozładowywaniem negatywnych napięć emocji i agresji oraz rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych (o 10%).
  4. Wzrost motywacji do kontynuowania nauki w szkole średniej.
  5. Wzrost wiedzy uczniów nt. korzyści płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach.

Zadania projektu:

Zadanie 1 - Utworzenie platformy E-Learning:

Zadanie 2 - Zajęcia edukacyjne przedmiotów ogólnokształcących i innych specjalistycznych realizowane w ciekawych formach

Zadanie 3 - Zajęcia kształtujące umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i języku angielskim i niemieckim

Zadanie 4 - Rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji, rozwój f. percepcyjno-motorycznych: zaj. sportowe, taneczne, teatralne i z psychologiem, pedagogiem

Zadanie 6 - Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe

Zadanie 7 - Utworzenie poradnika, który rozesłano po placówkach o podobnym charakterze

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu

 

Leśna Polana Szymocice 06-10-2014

Wyjazd profilaktyczno-przedmiotowy do Szymocic: spacer po lesie, przejazd kolejką wąskotorową.

W wyjeździe brali udział uczestnicy kółek: SP I-III: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, zaj. specjalistyczne „rewalidacja mowy i słuchu”.

 

Opole 28-05-2015

Wyjazd profilaktyczno-przedmiotowy do Opola: Ogród zoologiczny, Centrum nauk przyrodniczych.

W wyjeździe brali udział uczestnicy kółek: SP I-III: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, zaj. specjalistyczne „rewalidacja mowy i słuchu”, Autoprezentacja.

 

Warszawa 16-17-04-2015

Wyjazd profilaktyczno-przedmiotowy do Warszawy: Centrum Nauk Kopernik, Telewizja polska..

W wyjeździe brali udział uczestnicy kółek: SP IV-VI: j. polski, matematyka, przyroda; G: informatyka, matematyka, chemia, fizyka, j. polski, j. angielski; SP i G: zaj. sportowe, zaj. terapeutyczne z psychologiem, zaj. terapeutyczne z pedagogiem.

 

Wrocław 15-10-2014

Wyjazd profilaktyczno-przedmiotowy do Humanitarium - Ogrodów doświadczeń.

W wyjeździe brali udział uczestnicy kółek: SP IV-VI: j. polski, j. angielski, matematyka; G: informatyka, biologia, chemia, fizyka, j. polski, j. angielski; SP i G: zaj. terapeutyczne z psychologiem, zaj. terapeutyczne z pedagogiem, Szkolny Ośrodek Kariery.

 

Kraków 24-06-2014

Wyjazd profilaktyczno-przedmiotowy do Ogrodu doświadczeń, Wawel, rejs po Wiśle.

W wyjeździe brali udział uczestnicy kółek: SP I-III: Edukacja matematyczna, Zaj. specjalistyczne „Rewalidacja mowy i słuchu”, SP IV-VI: przyroda, G: informatyka, matematyka, fizyka, zaj. terapeutyczne z pedagogiem.

 

Zajęcia wspólne sportowe ZSOMS Racibórz w dniach 9, 16 i 23 maja 2015r.

W zajęciach brali udział uczniowie wraz z opiekunami ze wszystkich placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Podczas zajęć ćwiczono umiejętności w dyscyplinach: lekkoatletyka, pływanie i piłka nożna.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony